dijous, 6 d’agost de 2015

Remences a PalafollsBen conegut és el conflicte remença del segle XV arreu del país, però poder no ho és tant el coneixement que en tenim del  nom de tots aquells pagesos, nom a nom, que es van agrupar en el primer sindicat d’Europa, tot un col·lectiu treballant   per abolir la servitud per primera vegada a Europa.
Aquests noms  els trobem a les actes redactades  al Llibre del Sindicat de Remença, document en llatí escrit entre 1448 i 1449 on conté totes les reunions per triar els  representants que havien de negociar l’abolició dels mals usos,davant el rei Alfons el Magnànim.  Reunions fetes a 912 parròquies de les diòcesis de Girona, Barcelona, Vic, Urgell i Elna, on hi consten 10.500 pagesos que hi varen fer cap.
Aquest valuós llibre, tota una geografia humana,  conservat a l’Arxiu Municipal de Girona va sortir a la llum l’any 1991, l’any 2004 va ser transcrit  i l’any 2013  va ser inclòs al registre de La Memòria del Món de la UNESCO. Aquest projecte de la UNESCO pretén amb aquest registre preservar  documents capitals de la humanitat per a entendre’n la seva evolució , cal dir que és el primer document català inscrit en aquest registre.

I d’aquestes reunions en tenim dues fetes al terme del  castell de Palafolls l’any 1448, una  al castell i l’altra a la plaça de la Vilanova de Palafolls, totes dues en presència del notari substitut Ferrer Peiró i on hi són convocats al repic de campanes i so de via fors els homes de Palafolls, la Vilanova i Pineda per manament de Gabriel Lleó, porter reial, també present. Diu Pineda doncs una part de la parròquies de Santa Maria de Pineda i Sant Pere de Pineda  formaven part del terme de Palafolls.

El dimecres 4 de desembre  a la plaça de la Vilanova de Palafolls es reuneixen de  la parròquia de Sant Genís de Palafolls i de Sant Pere de Pineda:
Pere Vitalis, Guillem Sartre, Pere Marçal, Llorens Jaubert, Pere Joany sa Creu, Joan Pinell, Genís Xorich, Pere Vallori, Bernat Buygues, Pere Feliu, Pere Moren, Jaume Guich, Antoni Antuny, Pere  Mestre del Mas Ledo, Vincens Rabasse, Pere Roig, Bartomeu  Çapedes, Antoni Spital, Bartomeu Riambau, Joan Rexach, Pere Joyer, Bartomeu Jutglar, Bernart Ullastre, Nicolau Riera, Jaume Pruna de Sassanons de vall de Moya, Pere Viader,  Antoni Puig, Guillem Torra alies Matheu, Salvador Ledo, Vicens Rupia, Jaume Gelat, Guillem Cortil, Antoni Rovira, Pere Ribos, Llorens Joya, Pere Sallent, Antoni Roig, Joan Jorda Moresch tutor del seu fill Joan Jorda Moresch, Guillem Poch, Joan Roquet alies Borrell, Joan Nebot, Joan Thomas, Andreu Ramis, Miquel Baldos, Pere Tortos, Bernat Alfos, Pere Bossagay, Pere de Vall de Julia, Antoni Puig tutor del pubill Francesc Fort, Pere Andreu, Bernat Jorda, Miquel Tria, Bernat Parera i Pere Gualter i dels testimonis Guillem Desclapers i Antoni Pascasi Clapers, notari de la Vilanova.
I el dijous 5 de desembre  al Castell de Palafolls es reuneixen del terme  Palafolls:
Ramon Puig, Jaume Dolç alies Ferrari, Pere Albarich, Bartomeu  Carreres, Antoni Custurer, Pere Bonet, Bernat Arago, Vicens Thosell, Jaume Dalmau, Jaume Puig de Umelles, Jaume Dalmau, Bernat Arguinbau, Guillem Stornell, Francesc Ferran, Llorens  Pellicer, Miquel Burch, Jaume Mestre, Esteve Rapaç, Pere Bages, Llorens Rosell, Pere Miquola, Genís Ferran, Jaume de Guerau, Ramon Rabinat del Mas Belluç, Bernat Planes, Ramon Ferrer, Pere Puig Rosell, Llorens Puig, Pere Verger dez Coll, Jaume Mas de la Vall, Guillem Mas, Bernat Sabater, Pere Asbert, Antoni Aulina, Nicolau Burguet, Bernat Gilabert, Bernat Verger de Vall, Nicolau Reig de Sant Genís, Pere Torrent, Guillem Alamany, Jaume Terrades, Bartomeu Vilaur, Antoni Feliu, Francesc Fonolleda i Guill  i dels testimonis Joan Escola i Joan Mauri sastre del terme.

Llegint detingudament el llistat hi podem veure cognoms encara existents a Palafolls com Puig, Mas, Alemany, Dalmau, Rovira, i sobretot cognoms que bé ara no els trobem com a tals però si que continuen al territori en forma de topònims de masies; Tortós, Fonolleda, Reig, Vall de Julia (Valldejuli), Aulina ( Mas Alsina) Jaubert ( actual Mas Gibert), Bages, Ribos (del Mas Ribas),Borrell, Pinell, Roig, Reixach, Jutglar ( actual Mas Xuclar), Jordà Moresch (Can Jordà), Alfos (actual ca l’Estiu) , Rupià (actual can Sureda),Roquet, Thomas. També masies de l’actual Sta. Susanna; Gualter (Mas Galter), Torrent, Bonet, Jordà,  Mestres, Poch. I de Malgrat Viader.
Hi ha cognoms que han perdurat en forma de topònim com  Sallent (paratge de Sant Genís), o  topònims de l’època i vigents encara com  Umelles, ( Vivelles), i Sassanons (veïnat de Gassanons).
D’altres cognoms que no han perdurat fins avui però que encara al segles XVII i XVIII existien   en forma de cognom i  nom de masia , així tenim  Joanysacreu, Ramis, Guill, Rapaç, Rabassa, Ferrer, Planes, Bossagay, Thosell, Carreres, Sabater, Dolç, Antuny, Xorrich, Sapedes, Spital (cognom Hospital) , Parera, Riera.
Tot i que  no  sabem els acords arribats en aquestes reunions, ni  sabem qui foren els escollits per representar-los, si que sabem que uns anys més tard molts d’ells o els seus hereus homologuen la sentència de Guadalupe de l’any 1486 pagant 60 sous per casa redimida. A partir d’aquest moment els masos van començar a creixer, doncs els permetia considerar el mas i les seves terres com a pròpies.

Xevi Salicrú

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada